Vedtægter for grundejerforeningen

Karl Nielsens Koloni, Sønderby

af 17. juni 2017

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Foreningens navn er: ”Karl Nielsens Koloni, Sønderby”, CVR nr. 35708448.

 

§2.

Foreningens hjemsted er Juelsminde med retten i Horsens som foreningens værneting.


§3.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles
interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens
område.

Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til
realiseringen af foreningens formål, herunder at fastsætte nærmere regler for, hvorledes
medlemmerne skal betale bidrag. De bestemmelser, som foreningen træffer til
gennemførelse af de nævnte foreningsformål, er fuldt bindende for de enkelte
medlemmer.


§4.

Ren- og vedligeholdelse af veje og fællesarealer og etablering af fælles faciliteter,
herunder badebro, høfder, græsarealer og plantning varetages og bekostes af foreningen,
der også påser hegnsforpligtelserne og at beplantning ikke overstiger 1,70 m. i højden.
For de parceller med oversigtslinie gælder at beplantning ikke overstiger 1,0 m. i højden.
Foreningen kan dog tillade enkeltstående højere bevoksning.


§4b.

En parcel/matrikel kan bebygges med den procentsats som det på ansøgningstidspunktet
gældende bygningsregulativ angiver. Dog gælder for parceller/matrikler, hvor
bruttogrundarealet er mindre end 800 m2 ikke kan bebygges med mere end 80 m2.
Godkendelsen skal dog overholde de tinglyste oversigtslinier.
Ved bruttoarealet forstås den enkelte parcel/matrikels areal, samt en 1/43 del (317 m2) af
det tilhørende fællesareal.
Enhver bebyggelse der involverer oversigtslinien, skal forelægges bestyrelsen. Øvrige
sager skal overholde det gældende bygningsreglement på byggetidspunktet.


§5.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement.
Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 majoritet af de
afgivne stemmer træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

 

Medlemmerne og disses forhold til foreningen


§6.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende grundejere af parceller af
matrikelnumre 18e.


§7.

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører med at være ejer af
denne, er ejeren fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen, og har
intet krav mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og
forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for
eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og
overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer har pligt til at anmelde overdragelsen til foreningen
ved dennes kasserer senest 14 dage efter overtagelsesdagen af matriklen, og i den
forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn stilling, bopæl og parcellens
lod nr. eller matrikelnummer.


§8.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen
påhvilende forpligtelser.


§9.

Hvert medlem betaler for hver parcel han ejer et årligt kontingent til foreningens
administration og øvrige udgifter at erlægge forud den 1. januar for det pågældende
kalenderår. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet sted anført af
foreningens bestyrelse. Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen, kan
det pågældende beløb inddrives af retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet
skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.
Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der
endvidere skal betale et administrations tillæg for restancen, svarende til en 1/4 af
årskontingentet.
Er restancen ikke betalt senest 8 dage før end generalforsamling, fortabes retten til at
deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

 

Generalforsamling


§10.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


§11.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i foreningens telt i kolonien i forbindelse
med den årlige sommerfest ultimo juni måned. Skulle sommerfesten et år blive aflyst,
skal generalforsamlingen alligevel afholdes ultimo juni. Indkaldelse sker ved almindeligt
brev/mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel, med angivelse af tid og
sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen
interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal
være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver
ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorerne.
4. Rettidigt indkomne forslag. (Eventuelle forslag skal i deres fulde ordlyd
fremgå af varslingen).
5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår.
6. Valg af formand for bestyrelsen. (f.s.v. han er på valg).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt. (Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning).


§12.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller efter at mindst ¼ af foreningen medlemmer – der ikke er i restance til foreningen –
til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den
ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal
generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse. Indkaldelse sker ved
almindeligt brev/mail til hvert enkelt medlem og med 14 dages varsel. Hvis ikke mindst
¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til
stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.


§13.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle
tvivlsspørgsmål om sagers behandlingsmåde og stemmeafgivning. Til hver parcel hører
en stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller en af de
fremmødte ønsker skriftlig afstemning.
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af
vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end en
fuldmagt.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet jvf. dog punkt 5. 9. 10.
15. 22.
Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigent og
af bestyrelsesformanden, hvorefter den har fuld beviskraft.


§14.

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af
fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler
ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra
medlemmernes side og optagelse af lån kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3
af de afgivne stemmer.


Når der på generalforsamlingen er truffet gyldige bestemmelser om bevilling af midler ud
over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes
side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens
medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt for gennemførelse af
generalforsamlingens beslutning.

 

Bestyrelse


§15.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Medens suppleanterne vælges for 1 år af gangen.
Genvalg kan finde sted.
På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen
sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Et bestyrelsesmedlem der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende
bestyrelsesmøder, må hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen,
og suppleanten for ham indtræde da i hans sted.
Der som antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at
suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig
selv indtil førstkommende generalforsamling.


§16.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed herunder drift og
vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dennes formål og interesser. Bestyrelsen er
dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejderne til at forestå
drift og vedligeholdelse af evt. fællesanlæg.
Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Over det
unde forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af
bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er
formandens stemme udslagsgivende.


§17.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et
medlem af bestyrelsen i foreningen.

 

Revisorer og regnskab


§18.

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan
finde sted.
Revisorerne gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, der føres af
kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i
regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter disse indgiver deres
revisorbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne kan når som helst foretage
kasseeftersyn.


§19.

Foreningens regnskab er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 1.
februar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en
ekstrakt med revisionspåtegning kan forelægge til gennemsyn samtidig med indkaldelse
til generalforsamling.
På foreningens konto, hvor alle foreningens midler, bortset fra en mindre
kassebeholdning, skal indsættes, kan hæves af kassereren. Den kontante kassebeholdning
må ikke overstige kr.1000,00


§20.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½ af
foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler.
Forslag skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.
Særlige bestemmelser


§21.

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtige
efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen
til medlemmernes godkendelse ved først kommende generalforsamling. I særlige vigtige
anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§22.

Rejses der sag mod bestyrelsen eller foreningens vedtægter, og sagen ikke kan forliges
uden advokatbistand, og sagen går klageren imod, forstået således at foreningens
vedtægter har angivet en løsning, og klageren ikke får medhold, afholder klageren alle
udgifter, forstået på den måde, at får foreningen en regning fra advokat, så pålignes denne
regning, den/de der har rejst sagen.


§23.

Ingen vedtægtsbestemmelser må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen
kommunal vedtægt.

 

Ændringer vedtaget på ordinære generalforsamlinger: d. 16. juni 1991, d. 22. april 2007,
d. 27. april 2008, d. 19. april 2009, § 4 – 4b og § 12 ændret d. 26. juni 2010,
d.18 jun.2016 - § 12 ændret, d.17 juni 2017 - § 9 ændret, § 10 slettet - § 11 ændret - § 12
ændret.